dotcomwebdesign.com
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk

Index > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 


1.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan  slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.


2.

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.


3.

De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.


4.

De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich toe om de goederen niet te vervreemden, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Indien de klant in weerwil van dit verbod, de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch vervreemdt, verpandt of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de koopprijs) ten aanzien van de derde koper. Het eigendomsvoorbehoud zal eveneens nog toepassing vinden wanneer de geleverde goederen bewerkt of vermengd werden met andere goederen. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaan over op de klant van bij het tot stand komen van de overeenkomst en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.


5.

De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.


6.

Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te zijn ontbonden en is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs, exclusief BTW, verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, exclusief BTW, verhoogd tot 65 % ingeval van maatwerk, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen.


7.

De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.


8.

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 1% per maand aangerekend.


9.

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 250 ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 1% per maand.


10.

De voorbehoudloze betaling van (een gedeelte van) een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en tenslotte op de hoofdsom.


11.

Ingeval van niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij te allen tijde opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin.In dat geval halen wij de koopwaar terug waar zij zich bevindt en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen.


12.

Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, verhoogd tot 65% ingeval van maatwerk, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen. Bovendien worden in dat geval om het even welke door de klant nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.


13.

Het is ons toegelaten voor alle welk danige aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in ons bezit zijn.


14.

1.   Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het bekomen van afdoende waarborgen.

 

15.

Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.


16.

1.   De bedragen die de klant aan ons verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.

 

 

17.

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Onze aansprakelijkheid noch kennis van verborgen gebreken wordt vermoed. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of doorverkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen.Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen.


18.

Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en beloopt maximaal de door ons gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, te weten ofwel de verkoopprijs in geval van verkoop, ofwel de toegevoegde waarde in geval van aanneming. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit conventioneel maximum overschreden zou worden.


19.

Ingeval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd : oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.


20.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst. Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.


21.

Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid.Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich. Het Belgisch recht is van toepassing.