dotcomwebdesign.com
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk

Index > Privacy

Privacy

 
Q-Design nv heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe
te staan kennis te nemen van de goederen en diensten door Q-Design nv geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik
van de website van Q-Design nv. Elke bezoeker is gebonden door deze regels en voorwaarden.


 

1. Persoonlijke gegevens
Teneinde de verstrekking van informatie door Q-Design nv aan de bezoeker van
de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Q-Design nv eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.


 

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
De informatie op de website van Q-Design nv onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt ter beschikking gesteld
zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot beschikbaarheid,
leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Q-Design nv treft geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van
de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website.


 

3. Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van Q-Design nv voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade resulterend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt buiten
elke aansprakelijkheid van Q-Design nv. Er wordt geen enkele garantie verstrekt
met betrekking tot het gebruik van deze websites van derden dan wel betreffende
de informatie welke op deze websites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link
incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding
maken aan Q-Design nv.

Q-Design nv behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te
brengen of bestaande links te verwijderen.


 

4. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Q-Design nv behoren tot diens eigen
auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weerge-
geven zonder toestemming van Q-Design nv.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van
Q-Design nv, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden
daarop.

Q-Design nv draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een
niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Q-Design nv, worden
vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Q-Design nv in kennis te stellen,
wij doen het nodige om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de
website te verwijderen.